1. نمرات نهایی ارسالی به آموزش با احتساب نمرات آزمونک‌ها وبدون  با درنظر گرفتن رسیدگی به تقاضاهای تجدیدنظر(تقاضاهای تجدیدنظر میان‌ترم و پایان‌ترم یک‌جا رسیدگی می‌شوند  شد: نتیج بازبینی برگه‌ها را اینجا و اینجا ببینید).
  2. نمرات تمرین به تفکیک سری تحویل تمرین. توجه:‌ تنها نمراتِ ۳ سری از تمرین‌ها موجود است و به همین دلیل وزن نمره‌ی تمرین از ۲ به ۱ کاهش یافت. وزن میان‌ترم و پایان‌ترم به ترتیب به ۸.۵ و ۱۰.۵ افزایش یافتند. چنان‌چه فکر می‌کنید در محاسبه‌ی نمره‌ی تمرین شما خطایی رخ داده‌است می‌توانید از همان فرم تقاضای تجدیدنظر به امتحان پایان‌ترم (در بخش توضیحات) استفاده کنید.
  3. پاسخ‌نامه‌ی امتحان پایان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: یکشنیه ۱۱تیر)
  4. پاسخ‌نامه‌ی امتحان میان‌ترم، نمرات شما با تفکیک سؤال. فرم اینترنتی تقاضای تجدید نظر. (مهلت: دوشنبه ۲۲ خرداد)
  5. آزمونک ششم، نمرات شما.
  6. آزمونک پنجم، نمرات شما.
  7. تمرین‌های سری ششم: از فصل ۳ تمرین‌های ۴۴، ۴۹b، ۵۳b. از فصل ۴ تمرین‌های ۱۴، ۲۰، ۴۳ و ۳۸bc. موعد تحویل: در کلاس رفع اشکال (خانم طهمورثی)  یا ابتدای جلسه‌ی امتحان پایان‌ترم.
  8. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک چهارم، نمرات شما.
  9. پاسخ‌نامه‌ی آزمونک سوم، نمرات شما.
  10. تمرین سری پنجم: تمرین‌های ۲، ۵، ۶، ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۳۴ از فصل ۳ کتاب. موعد تحویل: شنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۶ در ابتدای جلسه‌ی آزمون میان‌ترم.
  11. تمرین‌های سری چهارم: تمرین ۳۵، تمرین ۳۶، تمرین ۴۰ بخش‌های a و b، تمرین ۴۷ بخش b، تمرین ۵۱، تمرین ۵۵ بخش‌های d-e-f-g، تمرین ۵۷ بخش‌های e-i-k  از فصل دوم کتاب مارتین.  موعد تحویل: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ در ابتدای کلاس درس.